Fradrag for børnebidrag

Fradrag for børnebidrag

Fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig.

Hvad er et fradrag for børnebidrag?

Hvis du betaler børnebidrag til et eller flere børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for dit bidrag. For at få fradraget skal der være en skriftlig aftale om bidraget og betalingen heraf – denne kan være lavet mellem de to forældre eller gennem Familieretshuset.

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, og barnet på skift bor hos sine forældre, kan du kun få fradrag for dit børnebidrag, hvis barnet har folkeregisteradresse hos den anden forælder. Du kan dermed ikke få fradraget, hvis dit barn har registreret adresse hos dig.

Hvor stort et fradrag kan jeg få for mit børnebidrag?

Normalbidraget udgør for 2020 1.415 kr. pr. måned, hvor af de 162 kr. udgør et fast tillæg. Du kan ikke få fradrag for tillægget, hvorfor det skal trækkes fra. Hvis du betaler normalbidrag, kan du dermed få fradrag for 1.253 kr. (1.228 kr. for 2019) om måneden (15.036 kr. årligt i 2020).

Fradraget har en værdi af ca. 27 %. Det betyder, at du for hver 1000 kr., du betaler i børnebidrag, sparer ca. 270 kr. i skat.

Hvis dit børnebidrag overstiger normalbidraget?

Vær opmærksom på, at dit barn vil blive beskattet, hvis du udbetaler et større beløb end normalbidraget. Barnet vil blive beskattet af den del, der overstiger normalbidraget, og det vil automatisk fremgå af barnets årsopgørelse.

Hvordan får jeg fradraget for mit børnebidrag?

Registreringen af dit fradrag sker afhængigt at din betalingsmetode.

  • Hvis du betaler børnebidraget gennem Udbetaling Danmark, får du helt automatisk dit fradrag. Du skal dermed ikke selv indberette beløbet til skat.
  • Hvis du betaler børnebidraget uden om Udbetaling Danmark, skal du selv indberette beløbet af dit bidrag i din årsopgørelse. Dette gør du i rubrik 56.

Husk dog, at du skal oplyse om dit barns cpr-nummer. Hvis dit barn ikke har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet oplyse navn, adresse og land på dit barn.

Bidrag til dåb og konfirmation af dit barn

Hvis dit barn bliver døbt og konfirmeret, kan du få fradrag for det bidrag, du i den forbindelse betaler. Du skal blot kunne dokumentere, at beløbet er gået til udgifterne ved dåben eller konfirmationen. Der er dog en grænse for, hvor stort et bidrag, du må give – hvis beløbet er for højt, bliver dit barn beskattet.

  • Ved dåb må dit bidrag ikke overstige det månedlige normalbidrag. Hvis det gør det, bliver dit barn beskattet af den del, der overstiger normalbidraget.
  • Ved konfirmation må dit bidrag ikke overstige tre gange det månedlige normalbidrag. Hvis det gør det, bliver dit barn beskattet af den del, der overstiger beløbet for tre gange normalbidraget.

Kan jeg få fradrag, når jeg bor sammen med mit barn?

Det afgørende for, om du kan fradrage dit børnebidrag er, om dit barn har folkeregister hos dig. Hvis dit barn har folke register hos dig, kan du ikke få fradrag for børnebidraget.

Pålagt at betale eller pligt til at forsørge?

Hvem er det egentlig som skal betale børnebidrag? Børnebidraget er opstået, da begge forældre som udgangspunkt har forsørgelsespligt for deres børn. Dette gælder uanset om man er skilt, bor sammen eller hvis man aldrig har boet sammen - man har ansvaret for at forsørge sine børn uanset om man ser dem eller ej. Hvis du ikke står for de daglige udgifter til dit barn fx fordi du ikke bor sammen med barnet skal du altså stadig dække udgifterne for barnets forsørgelse. Dette kan enten ske af en fælles aftale om børnebidrag, hvor begge parter kan blive enige om beløbet størelse eller gennem statsforvaltningen, hvis det ikke er muligt at blive enige. I det tilfælde vil statsforvaltningen vurdere sagen og fastsætte størrelsen for børnebidraget.

Hvor meget betaler man typisk i børnebidrag?

Størrelsen på dit bidrag afhænger om aftalen er indgået frivilligt eller gennem statsforvaltningen. Hvis der er indgået en en frivillig aftale følger beløbet blot aftalen og der er ikke nogle fasterammer for et minimum eller maksimumsbeløb. Hvis aftalen derimod er indgået gennem statsforvaltningen fastsætte børnebidragets størrelse under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske vilkår. Hvis den som skal betale børnebidraget har en lav eller mellem indkomst, vil bidraget typisk blive fastsat efter normalbidraget. Normalbidraget består af et grundbeløb som i 2020 1.253 kr. om måneden - svarende til et børnebidrag på 15.036 kr. om året. Dertil kan komme et tillæg til normalbidragets grundbeløb, hvis personen som betaler børnebidrag har høj indkomst. Beløbet kan variere, men vil typisk være et procent beløb der bliver lagt til det normale børnebidrag. Antallet af børn som der betales børnebidrag til, har derudover også afgørende indflydelse på hvor meget man kan blive pålagt at betale.

Særlige bidrag som også er fradragsberettigede

Der findes nogle særlige bidrag som også kan fradrages under børnebidrag på skats hjemmeside. Det gælder fx hvis du betaler børnebidrag, men har haft udgifter i forbindelse med barnets fødsel fx dåb eller konfirmation, som ligger udover din pligt til at forsørge.

Bliver man beskattet af, hvis man modtager børnebidrag?

I praksis bliver meget få personer beskattet, når de modtager børnebidrag. Det skyldes, at beskatningen af børnebidraget bliver lagt på barnet, som har et personfradrag. Dette gælder kun det beløb som ligger ud over normalbidraget. Personfradraget 2021 for børn under 18 år er 36.900.

Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om fradrag for børnebidrag på skat.dk eller den juridiske vejledning.