Forretningsbetingelser


1. Hvordan virker taxmate?

1.1 TaxMate ApS, CVR-nr. 41516224, (herefter "TaxMate") ejer og driver en platform ("Platformen"), der hjælper dig ("Kunden") med at opnå et skattefradrag.

1.2 Platformen (1) modtager skatteoplysninger fra Kunden, (2) sammenholder skatteoplysningerne med udvalgte regler om skattefradrag, (3) beregner en estimeret (ikke-bindende) skattebesparelse til kunden på baggrund af skatteoplysningerne og fradragsreglerne og (4) indberetter på vegne af Kunden skatteoplysningerne til SKAT med henblik på, at Kunden opnår den estimerede skattebesparelse ("Serviceydelsen").

1.3 Ved brug af TaxMates software og/eller bestilling af TaxMates Serviceydelse, accepterer Kunden at være bundet af Taxmates forretningsbetingelser. TaxMate har ret til løbende at ændre sine forretningsbetingelser. Hvis der foretages væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne, meddeler TaxMate dette til Kunden ved at sende en meddelelse på Platformen eller ved at sende Kunden en e-mail, før ændringen træder i kraft. Det påhviler Kunden at holde sig ajour med de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

2. Kunden har ansvaret for at opgive korrekte oplysninger

2.1 Leveringen af Serviceydelsen kræver, at Kunden opgiver fyldestgørende og korrekte oplysninger til TaxMate. Når Kunden bruger Platformen, bliver Kunden derfor bedt om at bekræfte, at Kunden har opgivet fyldestgørende og korrekte oplysninger. TaxMate er ikke i stand til – og TaxMate er derfor heller ikke forpligtet til - at foretage kontrol af de oplysninger, som Kunden opgiver til TaxMate.

2.2 Hvis Kunden angiver oplysninger, der ikke er fyldestgørende, korrekte eller på anden måde utilstrækkelige, er Kunden selv ansvarlig for alle de konsekvenser, som dette måtte føre til. Kunden vil ikke have noget krav på TaxMate (herunder tilbagebetalingskrav), hvis Kunden har opgivet utilstrækkelige oplysninger.

3. kunden er underlagt strafansvar

3.1 TaxMate gør udtrykkeligt Kunden opmærksom på, at opgivelse af utilstrækkelige oplysninger til skattevæsenet kan føre til bøde- eller fængselsstraf. TaxMate har intet ansvar for Kundens oplysninger i dette henseende og vil samarbejde med myndighederne om enhver sag vedrørende Kundens ulovlige indberetninger til SKAT.

4. Kunden giver taxmate adgang til sin skattemappe

4.1 Leveringen af Serviceydelsen kræver, at Kunden giver TaxMate autorisation til at tilgå Kundens skatteoplysninger på www.skat.dk, og Kunden forpligter sig derfor til at gøre dette, når kunden bestiller TaxMates Serviceydelser.

5. Betaling og priser

5.1 Når Kunden har anmodet TaxMate om at indsende Kundens skatteoplysninger til SKAT, lagres Kundens betalingsoplysninger hos en tredjeparts betalingsservice. Hvis ikke Kunden opnår et skattefradrag, vil TaxMate ikke tage sig betalt for leveringen af Serviceydelsen.

5.2 Hvis/når SKAT giver Kunden et skattefradrag, vil TaxMate som betaling for sine Serviceydelser trække et beløb fra Kundens konto, der svarer til 10% af Kundens skattefradrag. Hvis Kunden har gæld til SKAT, vil TaxMate modtage 10% af den eventuelle nedskrivning af gælden, som skattefradraget måtte føre til..

6. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

6.1 TaxMate garanterer på ingen måde, at Kunden opnår hverken den estimerede besparelse eller et skattefradrag i øvrigt, da dette er op til SKAT. TaxMate har intet ansvar for de afgørelser mv. som SKAT måtte træffe.

6.2 TaxMates ansvar er begrænset til leveringen af Serviceydelsen. TaxMate er ikke ansvarlig for, at Kunden ikke får udnyttet fradragsmuligheder, der ikke er en del af TaxMates Platform eller dennes beregningsmodeller.

6.3 TaxMate har ikke ansvaret for, at Serviceydelsen skal leveres inden for et bestemt tidspunkt, og hvis Kunden fortaber retten til et fradrag eller lider et andet direkte tab som følge af forsinkelse fra TaxMates side, er TaxMate ikke ansvarlig for dette. Kunden er således selv ansvarlig for at anmode om TaxMates Serviceydelser i så god tid, at TaxMate inden for rimelig tid kan indsende skatteoplysningerne til SKAT. TaxMate gør udtrykkeligt opmærksom på, at der er stor risiko for, at Kunden fortaber retten til et fradrag, hvis Kunden anmoder om TaxMates Serviceydelser kort inden fradragsretten fortabes (i højsæson).

6.4 TaxMate er ikke forpligtet til at levere Serviceydelsen til Kunden, hvis Kundens estimerede besparelse er på mindre end 2.500 kr. TaxMate sørger naturligvis for at underrette Kunden, hvis TaxMate ikke vil levere Serviceydelsen til Kunden i henhold til denne bestemmelse.

7. Fortrydelsesfrist

7.1 Ifølge Forbrugeraftalelovens bestemmelser har Kunden som udgangspunkt 14 dage til at fortryde, at Kunden har anmodet TaxMate om at levere Serviceydelsen til Kunden. Kunden kan træde tilbage uden begrundelse. Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor Kunden opretter sin sag hos TaxMate.

7.2 Kunden accepterer udtrykkeligt, at TaxMate har ret til at påbegynde leveringen af Serviceydelsen inden udløbet af Kundens 14-dages fortrydelsesret. Kunden er i denne forbindelse opmærksom på, at denne påbegyndelse medfører, at fortrydelsesretten bortfalder. Kunden er endvidere opmærksom på, at Kunden skal betale fuld pris for TaxMates Serviceydelse (jf. nærmere punkt 5), hvis TaxMate indsender Kundens skatteoplysninger til SKAT, inden Kunden udnytter sin fortrydelsesret. Det skyldes, at TaxMate i disse tilfælde fuldt ud har haft udført sit arbejde for Kunden inden Kunden har nået at udnytte sin fortrydelsesret.

8. Fortrolighed

8.1 TaxMates medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde hos TaxMate.

8.2 TaxMate og TaxMates ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelig måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer, der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

8.3 De oplysninger, som Kunden opgiver, vil blive behandlet fortroligt af TaxMate, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at sikre Kunden bedst muligt.

8.4 TaxMate kan ikke garantere sikkerheden ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i denne henseende.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Platformen og øvrige produkter eller tjenesteydelser leveret af TaxMate, herunder, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ene og alene TaxMate. Kunden er således på ingen måde berettiget til at udnytte eller på anden måde anvende disse.

10. Brug af cookies

10.1 På Platformen gøres der brug af "cookies". En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på Kundens computer, smartphone eller iPad, når Kunden besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende Kundens computer mv. og samle information om Kundens adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med Kundens browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på Kundens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

11. immaterielle rettigheder

11.1 Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af TaxMates levering af Serviceydelsen, herunder forståelsen af forretningsbetingelserne skal anlægges ved Byretten i København.

Spørgsmål?

Send en e-mail til nedenstående adresse, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

E-mail

info@taxmate.dk